Chemistry and Material Science

Nanosystems: physics, chemistry, mathematics
June 2020, Volume 11, Issue 3, pp 262-367

P.P. Fedorov
Nanotechnology and material science 314

S.V. Kuznetsov, A.S. Nizamutdinov, E.I. Madirov, V.V. Voronov, K.S. Tsoy, A.R. Khadiev, A.D. Yapryntsev, V.K. Ivanov, S.S. Kharintsev, V.V. Semashko
Near infrared down-conversion luminescence of Ba4Y3F17:Yb3+:Eu3+ nanoparticles under ultraviolet excitation 316

M.M. Sozarukova, E.V. Proskurnina, A.E. Baranchikov, V.К. Ivanov
CeO2 nanoparticles as free radical regulators in biological systems 324

L.N. Ignatieva, N.N. Savchenko, Y.V. Marchenko, V.A. Mashchenko, V.M. Bouznik
Raman study of glasses in the NbO2F-BaF2-InF3-ErF3 and CdNbOF5-BaF2-InF3 systems 333

A.S. Svinolupova, M.S. Lomakin, S.A. Kirillova, O.V. Almjasheva
Formation of Bi2WO6 nanocrystals under conditions of hydrothermal treatment 338

V.P. Vorob’eva, A.E. Zelenaya, V.I. Lutsyk, M.V. Lamueva
3D computer models of the T-x-y diagrams, forming the LiF-NaF-CaF2-LaF3 T-x-y-z diagram 345

A.N. Bugrov, V.K. Vorobiov, M.P. Sokolova, G.P. Kopitsa, S.A. Bolshakov, M.A. Smirnov
Hydrothermal synthesis of CeO2 nanostructures and their electrochemical properties 355

Comments are closed.