No. 5

Nanosystems: physics, chemistry, mathematics
October 2018, Volume 9, Issue 5, pp 577-698

MATHEMATICS

Ram Dayal Pankaj, Bhawani Singh, Arun Kumar
New extended Jacobi elliptic function expansion scheme for wave-wave interaction in ionic media 581

PHYSICS

N.N. Begletsova, A.J.K. Al-Alwani, V.S. Atkin, V.P. Sevostyanov, E.G. Glukhovskoy
Influence of copper nanoparticle film processing temperature on their structure and electrical properties 586

D. Čevizović, A.V. Chizhov, S. Galović
Vibron transport in macromolecular chains with squeezed phonons 597

P.P. Fedorov, V.А. Maslov, V.V. Voronov, E.V. Chernova, O.S. Kudryavtsev, V.G. Ralchenko, I.I. Vlasov, A.S. Chislov, M.N. Mayakova, E.G. Yarotskaya, R.V. Gaynutdinov, P.А. Popov, A.I. Zentsova
Flintstone as a nanocomposite material for photonics 603

I.S. Sinev, F.E. Komissarenko, I.S. Mukhin, M.I. Petrov, I.V. Iorsh, P.A. Belov, A.K. Samusev
Near-field optical microscopy of surface plasmon polaritons excited by silicon nanoantenna 609

CHEMISTRY AND MATERIAL SCIENCE

E.A. Chernova, D.I. Petukhov, O.O. Kapitanova, O.V. Boytsova, A.V. Lukashin, A.A. Eliseev
Nanoscale architecture of graphene oxide membranes for improving dehumidification performance 614

M.V. Dorokhin, I.V. Erofeeva, Yu.M. Kuznetsov, M.S. Boldin, A.V. Boryakov, A.A. Popov, E.A. Lantsev, N.V. Sakharov, P.B. Demina, A.V. Zdoroveyshchev, V.N. Trushin
Investigation of the initial stages of spark-plasma sintering of Si-Ge based thermoelectric materials 622

K. Karthikeyan, A. Thirumoorthi
BiFeO3 – Montmorillonite intercalated nanocomposites – synthesis and its characterization 631

A.N. Kovalenko, E.A. Tugova
Thermodynamics and kinetics of non-autonomous phases formation in nanostructured materials with variable functional properties 641

S.V. Kuznetsov, V.Yu. Proydakova, O.A. Morozov, V.G. Gorieva, M.A. Marisov, V.V. Voronov, A.D. Yapryntsev, V.K. Ivanov, A.S. Nizamutdinov, V.V. Semashko, P.P. Fedorov
Synthesis and quantum yield investigations of the Sr1-x-yPrxYbyF2+x+y luminophores for photonics 663

A.A. Lobinsky, V.P. Tolstoy, I.A. Kodinzev
Electrocatalytic properties of γ-NiOOH nanolayers, synthesized by successive ionic layer deposition, during the oxygen evolution reaction upon water splitting in the alkaline medium 669

N.A. Lomanova, M.V. Tomkovich, V.L. Ugolkov, M.P. Volkov, I.V. Pleshakov, V.V. Panchuk, V.G. Semenov
Formation mechanism, thermal and magnetic properties of (Bi1-xSrx)m+1Fem-3Ti3O3(m+1)-δ (m = 4 – 7) ceramics 676

N.V. Shikina, E.V. Bessudnova, V.A. Ushakov, A.P. Nikitin, M.S. Mel’gunov, A.V. Ishchenko, Z.R. Ismagilov
Effect of Ce cations on the crystallite size and pore structure genesis in nanostructed rutile after calcination 688

Download the issue

Comments are closed.